آقای بازیگر زندگی و آثار عزت الله انتظامی

Material TypeBookLanguageEnglish
Titleآقای بازیگر زندگی و آثار عزت الله انتظامیAuthor(S)by هوشنگ گلمکانی
Publication DataPublished 1997 by رونه کارPublication DatePublished 1997 by رونه کار
EditionPhysical DescriptionNA
SubjectArtsSubject HeadingsArts
PagesHardcover, 338 pagesCopies2

Book - Arts