ترکیب بندی در عکاسی

Material TypeBookLanguageEnglish
Titleترکیب بندی در عکاسیAuthor(S)Harald Mante
پیروز سیار
Publication DataPublished by سروش (first published 1977)Publication DatePublished by سروش (first published 1977)
EditionPhysical Descriptiontext
Subjectgraphic designSubject Headingsgraphic design
Pages107 pagesCopies2

Book - graphic design